#NotAlone

There is a way out. You are not alone.

Not Alone is a campaign to empower people to leave situations of coercion and violence in the sex trades and at work.

About the campaign
train employees to assist potential victims of human trafficking

There is a way out.
Can't leave your job?
Are you being threatened?
You are not alone.


Call 1-888-373-7888 or Text "BeFree" (233733)
Confidential – Free – 24/7

有摆脱困难的方法。
无法放弃你的工作?
你是否正受到威胁?
你并不孤单。


请拨打 1-888-373-7888 或发送短信 “BeFree” 233733
保密 – 免费 – 24/7

벗어날 방법이 있습니다.
직장을 그만둘 수 없나요?
협박을 받고 계시나요?
여러분은 혼자가 아닙니다.

전화 1-888-373-7888 또는 문자 “BeFree” 233733
기밀 – 무료 – 24/7

Выход есть.
Не можете уйти с работы?
Вам угрожают?
Вы не одни.

Позвоните по номеру 1-888-373-7888 или отправьте сообщение “BeFree” на номер 233733
Конфидециально – Бесплатно – 24/7

Waxaa jirta jid lagu baxo.
Kama tagi karo shaqadaada?
Miyaa laguu hanjabaa?
Keligaa ma tihid.

Soo wac 1-888-373-7888 ama Fariin u soo qor “BeFree” 233733
Qarsoodi ah – Bilaash ah – 24/7

Existe una salida.
¿No puedes dejar tu trabajo?
¿Estás bajo amenaza?
No estás sola.

Llama al 1-888-373-7888 o envía “BeFree” al 233733
Confidencial – Gratis – 24/7

Luôn có cách thoát ra.
Bạn không thể nghỉ việc?
Bạn đang bị đe dọa?
Bạn không hề đơn độc.

Hãy gọi 1-888-373-7888 hoặc nhắn tin “BeFree” 233733
Bảo Mật – Miễn Phí – 24/7